Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/customer/www/misterion.si/public_html/admin/inc/config.php on line 21
Učna pot Obrh

Doživetja

Učna pot Obrh

V danem projektu čezmejnega turizma nas vsekakor združuje pitna voda, ki priteče v občino Metlika z izvirom Obrha. Na novo se bo uredila učna pot ob podzemnem izviru Obrh, ki je predstavljal in še vedno predstavlja vir življenja v Metliki. Njegova lokacija v samem mestnem jedru nam da vedeti, da ima bogato etnološko in naravovarstveno preteklost, ki pa je v zadnjem času zamrla. To preteklost bomo raziskali, omogočili obiskovalcem, da jo ob učni poti doživijo.

Obrh je levi pritok Kolpe pri Rosalnicah vzhodno od Metlike. Izvira v globlji zatrepni dolini pod starim mestnim jedrom Metlike. Voda priteka iz 33 m dolgega in 9 m globokega sifonskega rova. Vodnat izvir napaja zakrasel kraški vodonosnik, ki ga napajajo ponikalnice s pobočja Žumberka od Sušice do Priseljskega potoka. Dolvodno od izvira priteka v Obrh še nekaj manjših izvirov in presihajoči potok Suhor, tik pod izlivom Suhorja v Obrh pa je na levem bregu Obrha tudi 38 m dolga Jama pri Metliki.

Neposredna bližina izvira Obrha samemu staremu mestnemu jedru Metlike je v preteklosti pomenilo, da se je tu odvijalo stičišče in središče mestnega življenja in informacij. Prav zardi te bogate zgodovine želimo dano lokacijo - perišče urediti tako da bi postala nekakšno gledališče v naravi. Tako bo poleg ureditve okolice učne poti in vodnega vira ob učni poti predstavljena tradicija sobivanja človeka in vodnega izvira na tem območju v obliki prezentacije perišč, napajališč za živali ipd.

Na območju mestnega brega ob potoku se očisti in zaščiti kraške jame in brezna. Ob poti se postavijo tudi didaktična igrala. Podzemni in nadzemni sistem Obrha se predstavi in označi na sodoben način s pomočjo elektronskih vodičev in tabel. Ob tej priložnosti se bo izdal zbornik »Podzemni izvir Obrh; vir življenja v Metliki nekoč – danes - jutri«, v katerem bo predstavljena zgodovina tega izvira mesta Metlike v povezavi z današnjim časom. Ob perišču je predvidena t. i. »Razglednica v naravi«.

Učna pot Obrh bo obiskovalcem na interaktiven način predstavila tudi živo in neživo naravo tega območja. Kot del učne poti bo urejena tudi najdaljša kraška jama v Beli krajini Zdenc in njen potok Vidovec.

Novice in dogodki