Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/customer/www/misterion.si/public_html/admin/inc/config.php on line 21
Aktualno

Aktualno

Zaključna konferenca projekta MISTERION, 18. 12. 2019

17.12.2019

V sredo, 18. 12. 2019, je v Semiču potekala zaključna konferenca projekta Misterion – Doživetje skrivnosti voda. Projekt se je zadnjih 30 mesecev izvajal v okviru Programa čezmejnega sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška 2014-2020 in je sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, v višini 1.051.950,65 EUR. Skupna vrednost projekta znaša 1.237.589,01 EUR.

V projektu Misterion, je sodelovalo pet partnerjev: Občina Semič - vodilni partner, Općina Kamanje, Občina Metlika, Lokalna akcijska grupa Vallis Colapis in Kompas Novo mesto d.o.o.

Glavni skupni cilj projekta je povezati in povečati privlačnost edinstvene naravne in kulturne dediščine ter razviti čezmejni turistični produkt, da bo obiskovalcem omogočal drugačno doživetje skrivnosti podzemnih voda. Inovativno predstavljena dediščina vabi obiskovalce v Belo krajino, v Semič preko Metlike do Kamanja, znane po izjemni naravni in kulturni dediščini, njih zgodba pa edinstvena in ni predstavljena še nikjer.

Prisotne so pozdravili semiška županja Polona Kambič, župana Kamanja in Metlike Damir Mateljan in Darko Zevnik ter skrbnica projekta iz Službe vlade RS za kohezijsko politiko Barbara Krašovec. Strinjali so se, da je izredno dobro čezmejno sodelovanje osnova za nadaljnje delo in povezovanje. Predstavniki sodelujočih partnerjev pa so predstavili izvedene aktivnosti in rezultate projekta.

V Kamanju so, kot je povedala Anita Matešić Štajcer, opravili arheološka izkopavanja, o katerih so posneli tudi film in izdali brošuro, pripravili idejno zasnovo za nadaljnjo ureditev arheološkega parka, postavili panoje za multimedijsko prezentacijo arheoloških najdb in izdelali didaktične igrače. Izvedena arheološka izkopavanja v Općini Kamanje so močno povečala privlačnost dediščine območja. Rezultati arheoloških raziskav so datirani, digitalizirani in multimedijsko predstavljeni. Z namenom predstavitve arheološke dediščine območja in privabljanja obiskovalcev je urejen Arheološki park Vrlovka, izdelan promocijski film in učno gradivo, s čimer je dosežen doživljajski in izobraževalni učinek.

V občini Metlika je urejena Učna pot Obrh ob strugi potoka Obrh. Ob poti so postavljena didaktična igrala, urejena je okolica izvira, perišče, napajališče in struga potoka. Podzemni in nadzemni sistem Obrha je informacijsko predstavljen ter primerno označen. Ob tej priložnosti se je izdal zbornik »Podzemni izvir Obrh; vir življenja v Metliki nekoč – danes - jutri«, zgibanka in učna lista. Prav tako so, kot je predstavil Jože Nemanič, na Božakovem uredili jamsko zajemališče pitne vode Zdenc, s periščem in napajališčem ter ponikalnico struge. Okolica bližnjega potoka Vidovec je urejena in opremljena z opremo za obiskovalce. Dediščina najdaljše in biotsko pestre kraške jame Zdenc je informacijsko predstavljena in primerno označena z info tablami.

V semiški občini je bila največja naložba temeljita obnova Muzejske hiše, v kateri so svoje mesto dobile tri pomembne stalne razstave: Center narave Bele krajine, krajevna zbirka 'Semič v 20-ih slikah' in vinogradniška zbirka z degustacijskim prostorom. Center narave Bele krajine je vstopno mesto za raziskovanje narave Bele krajine. Vsebine centra so predstavljene z upoštevanjem sodobnih muzejskih standardov, interaktivno, izobraževalno, tudi doživljajsko in prilagojeno gibalno oviranim. V podporo pri raziskovanju narave Bele krajine je izdelano tudi učno gradivo, kot so pravljica, učni listi, zloženka in sestavljenka. 
Nadgradili pa so, kot je povedala Mateja Kambič, tudi Kraško učno pot od Lebice do Krupe, in sicer z ureditvijo dostopa do Judovske hiše, postavitvijo učilnice v naravi, razgledne točke, opreme za obiskovalce, didaktičnih igral in označitev elementov dediščine ter izgradnjo brvi čez Krupo in s tem podaljšali kraško učno pot za 2500 m.

Novo ustanovljeno podjetje, Misterion Riviera d.o.o., v občini Kamanje bo upravljalo z Arhološkim parkom Vrlovka in delovalo tudi kot turistična agencija, ki bo promovirala in nudila proizvode in pakete zelenega čezmejnega turističnega produkta s kakovostnimi storitvami projektnega območja, temelječega na naravni in kulturni dediščini, je pojasnil Milan Medić iz LAG Vallis Colapis.  

Projektni partner LAG Vallis Colapis je poskrbel za promocijski material, organizacijo strokovne ekskurzije, izdelavo kompleta profesionalnih fotografij in snemanje kratkih promocijskih filmov.  Izdelal je tudi priročnik za turistične ponudnike in za kmetovanje, prijazno podzemni vodi in njenim habitatom ter poslovni načrt za novoustanovljeno podjetje.

Skupaj s Kompasom Novo mesto d.o.o. je LAG izvedel štiri animacijske delavnice za lokalno prebivalstvo, ponudnike in lokalne turistične vodnike, katerih namen je bil oblikovanje skupnega turističnega produkta, in dve delavnici na temo komuniciranja v turizmu, ter javni natečaj za izdelavo spominkov. Oba partnerja sta skrbela za promocijo čezmejnega turističnega produkta (sejmi, oglasi v domačih in tujih elektronskih in tiskanih medijih) in izvedla tudi delavnici za usposabljanje vodnikov in turističnih ponudnikov.

Sicer pa je na projektnem območju Kompas Novo mesto d.o.o. izvedel tudi evalvacijo dediščine oz.presojo 31 turističnih lokacij, kot je povedal Matjaž Pavlin, od tega pet v občini Kamanje, 11 v semiški in 15 v metliški občini. V sodelovanju z ostalimi partnerji je izdelal poslovni model upravljanja in trženja čezmejnega turističnega produkta, pripravil skupna izhodišča nadaljnjega razvoja turističnega produkta, oblikoval turistične programe za različne ciljne skupine in nov turistični produkt predstavil v mobilni aplikacijiTRAwell (https://slovenia.trawell.info/).

Projekt Misterion ima svojo spletno stran www.misterion.si, prisoten je tudi na družbenih omrežjih FB, IG in TW (www.facebook.com/misterionsi, www.instagram.com/misterionsi/ in https://twitter.com/misterionsi).

Če povzamemo, projekt Misterion prispeva k razvoju lokalnega okolja, vključitvi in aktivaciji prebivalstva, osveščanju prebivalstva o pomenu dediščine in uresničevanju strategije razvoja posamezne občine. Čezmejno povezovanje in sodelovanje prispeva k prepoznavnosti posamezne občine, regije in širše. Vzpostavitev učnih poti, ki je vezana na bogato naravno in kulturno dediščino kraških jam in izvirov z arheološkimi najdbami in neizmernimi naravoslovnimi in zgodovinskimi odkritji, nakazuje novo smer oživljanja prostora in sožitja starega in novega.

Po besedah vodje projekta dr. Ive Konda, so se z Misterionom naučili, da brez komuniciranja, sodelovanja in povezovanja ne bo nadaljnjega razvoja. Partnerji načrtujejo, da naj bi v prihodnje projekt razširili na celotno Belo krajino, Ozaljsko območje in Žumberak.

Vse novice